Lộ trình , Thời gian hoạt động và vật phẩm hỗ trợ máy chủ s2ngaotuyetvolam