Tham gia Tống kim 21h hàng ngày : Khi đạt 2000 điểm kết thúc trận nhận 10 Thẻ cào đỏMáy chủ s2

Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Thời gian khai mở : 17h ngày 1/11/2020
Thời gian kết thúc sự kiện : 0h ngày 25/11
Thời gian ngừng rơi vật phẩm và ghép vật phẩm : 0h ngày 25/10
NPC liên quan : Sứ giả sự kiện tại nha môn thât đại thành thị


Thông tin sự kiện

Khi luyện công tại các map : 7x 8x 9x các bạn sẽ có cơ hội nhận được "ộp lễ phẩm"
Sau khi sử dụng nhận được : Nhất , Tự , vi , Sư


Hướng dẫn chế tạo

Thẻ Ân Sư : 2 Nhất + 2 Tự + 2 vi + 1 Sư + 3000 lượng : Sử dụng nhận 300.000 EXP / 1 nhân vật được sử dụng 1500 Chiếc

Thẻ Cào Đỏ : 2 Nhât + 2 Tự + 2 Vi + 1 Sư + 1 vạn lượng + 1 Tiền Đồng : Sử dụng nhận 700.000 EXP / 1 nhân vật được sử dụng 3000 Chiếc

Phần quà Thẻ Cào Đỏ

RƯƠNG TRANG BỊ HKMP ( Sư dụng nhận 1 trang bị HKMP ngẫu nhiên ) Thiên Long Lễ Hộp ( Sử dụng nhận được 1 đồ phổ HKMP ) Trang bị an bang
Trang bị định quốc
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3


Mốc phần thưởng khi sử dụng Thẻ Cào Đỏ

- Mốc 1000 : 3 Thiên Long Lễ Hộp + 50.000.000 EXP
- Mốc 2000 : 1 trang bị an bang + 100.000.000 EXP
- Mốc 3000 : 10% nhận bôn tiêu - 30% nhận 1 trang bị kim quang - 60% nhận 1 trang bị an bang + 200.000.000 EXP
ngaotuyetvolam